Julkaisut

Toimialaryhmään liittyviä julkaisuja ja taustatietoa.

Sähköisten ajoneuvojen latausratkaisut (5/2016) (pdf)
Opinnäytetyö, Mikko Rossi, Metropolia ammattikorkeakoulu. Insinöörityö tehtiin yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n Sähköinen liikenne -toimialaverkoston kanssa. Julkaisussa käsitellään lataukseen liittyviä standardeja ja yleisiä käytäntöjä, eri lataustapoja latausnopeuden ja latauspaikan perusteella, sekä esitellään yleisimmät latauspistokkeet ja linja-autojen lataukseen liittyvät yleisimmät käytännöt. Lisäksi raportissa käsitellään Suomen latausverkostoa ja latauspalveluita ja annetaan esimerkkejä eri latausratkaisuista. Lopuksi kerrotaan sähköautojen mahdollisuuksista osana sähköverkkoa sekä sähköajoneuvojen mahdollisuuksista työkoneissa ja hyötyajoneuvoissa.

Sähköisen liikenteen dynaamiset vaikutukset (3/2015) (pdf)
Gaia-Consulting Oy:n selvitys sähköisen liikenteen dynaamisista vaikutuksista. Selvityksen Teknologiateollisuus ry:lle laatineen Gaia Consulting Oy:n mukaan sähköinen liikenne hyödyttää kansantaloutta teknologiaviennin, työllisyyden kasvun sekä liikennepolttoaineiden vaihtotaseongelman pienenemisen kautta. Selvityksessä arvioidaan, että vientimahdollisuuksia löytyy etenkin latausteknologiasta sekä sähköisistä linja-autoista. Suomalaisilla yrityksillä on merkittävää osaamista ja vientimahdollisuuksia myös älykkään liikenteen ja älykkään sähköverkon järjestelmissä sekä sähköistyvissä työkoneissa ja hyötyajoneuvoissa. Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Sähköisten henkilöautojen osuuden noustessa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lähiliikenteen sähköistyessä merkittävissä määrin, kohenee vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.

Sähköisen liikenteen toimenpideohjelma - kohti päästötöntä liikennettä (5/2014) (pdf)
Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksen raportti sähköisestä liikenteestä. Julkaisussa on esitetty sähköisen liikenteen tiekartta -projektin tulokset. Työ on tehty yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n Sähköinen liikenne -toimialaryhmän kanssa. Työn tuloksena ehdotetaan toimenpideohjelmaa sähköisen liikenteen tärkeimmille sidosryhmille. Toimenpideohjelman tarkoituksena on nopeuttaa sähköiseen liikenteeseen siirtymistä ja sen kehittymistä Suomessa. Sähköajoneuvojen määrä Suomessa on pieni ja sen kasvaminen edellyttää  latausinfrastruktuurin ja sähköistä liikennettä tukevien palvelujen nopeaa kehittymistä sekä autojen hankintaa tukevia kannustimia. Esimerkit naapurimaissa ja muualla maailmassa osoittavat valtion ja kaupunkien vahvan ohjaavan roolin merkityksen alan kehittymiselle. Tutkimustiivistelmä (pdf)