ecar

Asetus infrastruktuurituesta edistää sähkö-, kaasu- ja vetyajoneuvojen lataus- ja tankkausverkon laajentamista Suomessa

Valtioneuvosto antoi 17.3.2022 asetuksen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025. Tavoitteena on edistää näiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä tieliikenteessä tukemalla lataus- ja kaasuntankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja.

Valtion vuoden 2022 talousarviossa tähän tarkoitukseen on varattu 13,2 miljoonaa euroa kolmen vuoden siirtomäärärahana. Vuosina 2022–2023 tukea myönnetään osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Sen jälkeen rahoitus perustuu mahdolliseen kansalliseen rahoitukseen, josta päätetään valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa.

Asetuksen sisältö vastaa hyvin pitkälti aikaisemman, vuosina 2018-2021 toteutetun tukiohjelman asetusta. Infrastruktuurituki myönnetään jatkossakin tarjouskilpailun perusteella, ja Energiavirasto jatkaa valtionapuviranomaisena. Tuen kohteena ovat sähköajoneuvojen latausverkostoon sekä kaasu- ja vetyajoneuvojen tankkausverkostoihin liittyvät investoinnit. Asetus on annettu valtionavustuslain nojalla.

Infrastruktuurituki edistää fossiilittoman liikenteen tiekartan ja Suomen elpymys- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa, ja siten liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaan Irtautuminen fossiilisesta bensiinistä ja dieselistä ja siirtyminen muihin käyttövoimiin liikenteessä edellyttää koko maan kattavaa sähköajoneuvojen julkista latausverkkoa sekä kaasuajoneuvojen tankkausinfraa. On arvioitu, että infrastruktuuritukia tarvitaan ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen sähkö- ja kaasuajoneuvojen lukumäärät voisivat jo mahdollistaa infran rakentamisen kokonaan markkinaehtoisesti.

Tarjouskilpailulla etsitään parhaat investointihankkeet viidessä eri kategoriassa

Energiaviraston järjestämällä tarjouskilpailulla etsitään kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat investointihankkeet. Saadut tarjoukset ryhmitellään viiteen eri ryhmään, joissa ne kilpailevat keskenään. Ryhmät ovat: 

  • Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1)
  • Paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2)
  • Paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3)
  • Nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 4)
  • Uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 5). 

Tukea myönnetään vertailussa kunkin ryhmän parhaiten menestyneille tarjouksille kyseiselle ryhmälle kohdennetun määrärahan puitteissa.  Tukiohjelmaan sisältyy useita ehtoja ja rajoituksia, joilla varmistetaan tarjouskilpailun onnistuminen ja optimaalinen tulos. Tavoitteena on myös rajoittaa tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävä vaikutus mahdollisimman vähäiseksi. 

Asetus on voimassa 17.3.2022–31.12.2025. Paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden (ryhmä 2) ja biokaasun tankkauspisteiden (ryhmät 3 ja 4) osalta tukiohjelma on notifioitava ennakkoon komissiolle, Siten asetus tulee näiden ryhmien osalta voimaan vasta komission hyväksynnän jälkeen.

Lue lisää Valtioneuvoston nettisivuilta