Truck stop

Raskaamman tieliikenteen sähköistäminen tarvitsee merkittävän alkusysäyksen

Q3/2022 lopussa teillämme liikkui 137 664 sähköautoa, joista 28 prosenttia on täyssähköisiä. Suotuisana jatkunut kehitys ennakoi yli 50 000 sähköauton lisäystä kuluvalle vuodelle ja merkittävää täyssähköisten mallien osuuden kasvua sähköautokannassa. Heinä-syyskuun aikana täyssähköautojen osuus sähköautokannan kasvusta nousi jo 48 %:iin. Vuonna 2022 rekisteröidyistä linja-autoista 61 % ja pakettiautoista 5 % on ollut täyssähköisiä. Sähkökäyttöisiä kuorma-autoja on rekisteröity vain muutamia.

Päästöstandardeilla vaikutetaan tehokkaasti päästöttömien autojen saatavuuteen ja tarjontaan EU-tasolla. Nykyinen päästönormisto on tehokkaasti ohjannut sähköautojen yleistymiseen ja energiatehokkuuden merkittävään lisääntymiseen liikenteessä. Johdonmukainen kriteeristö toimii uuden teollisen investointitoiminnan ja yritysten liiketoimintastrategioiden pohjana.

Vähäpäästöisen työsuhdeautoilun verokevennys tukee yritysten kestävän kehityksen työsuhdeautopolitiikkaa vieden työsuhdeautoilua yhä nopeammin kohti päästöttömyyttä. Jotta lähivuosien suotuisa fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteiden mukainen täyssähköautokannan kasvu jatkuu, on markkinahintakehitystä myötäilevä ja hankintakynnystä alentava hankintatuki yhä tarpeellinen kannuste ohjaamaan hankintapäätöksiä täyssähköautoihin.

Raskaiden ajoneuvojen hankintatuki alentaa hankintakynnystä, mutta vaatii rinnalleen toimia, joilla logistiikkaketjut saadaan sähköistymään kokonaisuutena. Tarkoituksenmukainen raskaan liikenteen sähköistyspaketti kokoaa ajoneuvohankinnat, latausinfran ja logistiikkaliiketoiminnot kilpailukyiseksi kokonaisuudeksi ja siirtää kerralla merkittävän määrän kuljetuksia sähköisiksi.

EU:ssa valmisteilla oleva AFIR asetus edellyttää merkittävää raskasta liikennettä palvelevaa latausinfran rakentamista TEN-T verkon alueella. Latausinfrainvestoinnin ja operoinnin taloudellisena perustana on latauspisteen käyttöaste, joka on sitä korkeampi mitä suurempi on sähkökäyttöinen raskaan liikenteen ajoneuvokanta. Raskasta liikennettä palveleva latausinfrarakentaminen tarvitsee alkusysäykseen merkittävän tukipanostuksen, jonka nykyistä korkeampi taso ja laajempi kohdentaminen huomioi tarkoituksenmukaisesti investointiin liittyvän korkeamman taloudellisen riskin.

Suomen kannalta on erittäin tärkeää saada aikaiseksi merkittävä alkusysäys raskaamman liikenteen sähköistämiseksi. Sähköistyminen on lähivuosien tehokkain keino lisätä logistiikkaketjujen energiatehokkuutta ja samalla pysyvää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Sähköistyvä raskas liikenne on tärkeä, jotta yritykset hiilineutraalisuustavoitteidensa saavuttamiseksi voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä omissa logistiikka- ja toimitusketjuissaan.

Lue lisää