Latausasema

Sähköisen liikenteen kasvuklusterista viennin valttikortti

Sähköistämällä tieliikennettä nykyistä vahvemmin Suomella on mahdollisuus saavuttaa liikenteen päästövähennystavoitteet ja luoda sähköisen liikenteen klusterille kannustavampi kasvualusta kehittää sähköisen liikenteen teknologia- ja palveluratkaisuja globaaleille markkinoille.

Linkki: ”Suomi sähköisen liikenteen edelläkävijä 2030” (PP-esitys)

Suomen tavoitteena on liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, ja vuonna 2045 liikenteen tulee olla fossiilitonta. Sähkö on ainoa käyttövoima, joka samanaikaisesti vähentää liikenteen päästöjä ja energian kulutusta. Vuonna 2030 sähkö on merkittävin tieliikenteen käyttövoima. Sähköntuotannon päästöttömyys luo kestävän pohjan liikenteen sähköistymiselle.

➡ Liikenteen päästöjen puolittaminen edellyttää merkittävää tieliikenteen sähköistymistä. Toimialan näkemyksen mukaan päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi joka kolmas tieliikenteen kilometri tulee olla sähköinen vuonna 2030.

➡ Liikenteen vahva kokonaisvaltainen sähköistyminen Suomessa vahvistaa sähköisen liikenteen klusteria ja laajentaa osaamispohjaa luoden samalla merkittävän kasvualustan kehittää ratkaisuja globaaliin sähköisen liikenteen markkinaan.

➡ Sähköinen liikenne edellyttää kokonaisvaltaista systeemitason muutosta, jossa liikenne ja sähköjärjestelmä kytkeytyvät älykkään latauksen myötä saumattomasti yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi edistäen uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Suomen päästövähennystavoitteille suotuisa sekä klusterin kasvua ja vientiä edistävä liikenteen sähköistymiskehitys vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa seuraavaa:
• yli miljoona sähköistä henkilöautoa, joista vähintään 60 % täyssähköautoja
• 50 000 sähköistä pakettiautoa ja 2/3 uusista pakettiautoista sähköisiä
• kaupunkien bussiliikenne täysin sähköistynyt
• kaupunkilogistiikan vahvan sähköistymisen perustana on käytettävyys, ympäristöarvot ja energiataloudellisuus
• pisimmätkin kuljetusreitit ovat sähköistyneet sähkökuorma-autojen kasvaneen toimintasäteen ja kuljetusketjuihin optimoidun kattavan latausverkoston myötä.

Koko tieliikenteen tarpeisiin optimoitu kattava ja älykäs latausverkosto sekä täyssähköautojen osuuden kasvu maksimoi päästöttömät kilometrit, joiden perustana on Suomen sähköntuotannon päästöttömyys. Suurteholataus mahdollistaa koko tieliikenteen sähköistymisen, kun latausverkosto on tehokapasiteetiltaan ja laajuudeltaan kattavasti ja kuljetusketjuihin optimoidulla tavalla rakennettu.

Kuluttajien ja yritysten valinnat ratkaisevat tieliikenteen päästöttömyyskehityksen, joka toteutuu nopeammin ja pysyvämmin kun
• suotuisa toimintaympäristö mahdollistaa nykyistä nopeamman ajoneuvokannan uusiutumisen
• ajoneuvojen hankintoja ja investointeja kannustetaan sähköisiksi
• latausinfrastruktuurin rakentamista kannustetaan mahdollistamaan sujuva liikkuminen arjessa.

Suomalaiset edelläkävijäyritykset hyötyvät globaalista kasvumarkkinasta

Sähköistyminen on globaali kasvuilmiö, joka tarjoaa suomalaiselle osaamiselle valtaisan vientipotentiaalin. IEA:n perusskenaarion mukaan sähköajoneuvojen määrä kasvaa vuoden 2021 reilusta 16 miljoonasta noin 200 miljoonaan sähköiseen ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä.

Sähköinen liikenne tarvitsee laaja-alaisen yhteistyöfoorumin

On ensiarvoisen tärkeää huolehtia sähköistymiskehityksen vahvistumisesta entisestään ja samalla laajentumisesta myös raskaaseen liikenteeseen. Pysyvän laajapohjaisen sähköisen liikenteen foorumin perustaminen luo hyvät edellytykset vuoropuhelulle ja tarvittaessa toimivan kanavan arvioida tarpeellisia toimenpiteitä.

Sähköisen ajoneuvokannan edistämisen lisäksi yhteistyön keskeisiä elementtejä ovat
• suuritehoisen latausverkoston rakentamiseen liittyvien investointiriskien keventäminen sekä älykkään latauksen edistäminen
• energian saatavuuden ja sähköverkon kehittäminen
• osaajien saatavuuden ja osaamistarvetta vastaavan koulutustarjonnan turvaaminen yhteistyössä toimialan kanssa
• kattavalle datan ja tiedon saatavuudelle yhteisten pelisääntöjen laatiminen palvelutarjonnan kehittämiseksi ja parhaan käyttäjäkokemuksen turvaamiseksi.

Lue lisää: Suomi sähkoisen liikenteen edellakavija vuonna 2030

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q4/2022 (pdf)

Heikki Karsimus
Toimitusjohtaja
Puh. 040 564 9020, Twitter: @heikkikarsimus
Sähköinen liikenne ry